۸۲۰۰۰۰ دوز واکسن آسترازنکا بازگشت داده شده است


به گزارش تلنگر، اظهارنامه گمرک ایران حکایت اجتناب کرده اند واردات ۷۱۰ هزار دوز واکسن استرازنکا اجتناب کرده اند لهستان در ساعت شب قبلی دارد.

همراه خود این جاری، داده ها دریافتی نماد می دهد کدام ممکن است محموله زودتر باید همزمان همراه خود این واردات به لهستان بازگردانده شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نامه ای کدام ممکن است روز قبل (اول اسفند) توسط عین الله وزیر بهداشت به مکدیسی رئیس کل گمرک ایران کشتی شد، بر موضوع بازگرداندن واکسن به لهستان تاکید شد.

وزیر بهداشت به گمرک ایران اظهار داشت: ۸۲۰ هزار دوز واکسن اهدایی لهستان علیرغم توافق زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک دریافتی، اجتناب کرده اند دارایی ها غیرمجاز {بوده است}. متعاقباً طی مذاکراتی کدام ممکن است همراه خود طرف لهستانی تکمیل شد، انتخاب گرفته شد کدام ممکن است واکسیناسیون ها بازگردانده شوند.

عین الله اجتناب کرده اند رئیس کل گمرک خواست همزمان همراه خود واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص ۷۱۰ هزار واکسن جدید همراه خود گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) توافق تدریجی به همان اندازه ۸۲۰ هزار دوز اجتناب کرده اند محموله زودتر مرجوع شود.

{در این} نامه به شهادت دادن سلامت واکسن های وارداتی برای بازگشت ردیابی ای نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً وزارت بهداشت شایعاتی مبنی بر بازیگران بودن واکسن وارداتی استرازنکا را تکذیب کرده است، با این حال وزیر علت این امر را تأمین غیرمجاز ساخت کننده واکسن اشاره کردن کرده است. آینه کردن، معکوس، وارونگی. این در حالی است کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند بسیار زیاد اجتناب کرده اند کشورهای تولیدکننده هر دو واسطه اجتناب کرده اند جمله چین، کره، ایتالیا، روسیه، هند، اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان واکسن وارد کرده است. آنچه تاکنون ممنوع شده است واردات واکسن اجتناب کرده اند برخی ملت ها اجتناب کرده اند جمله آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن تأمین غیرمجاز است کدام ممکن است امکان ساخت واکسن های مونتاژ آمریکا را افزایش می دهد. با این حال نهادهای ذیربط اجتناب کرده اند جمله وزارت بهداشت باید {در این} مورد شفاف باشند.

Ts //