سرگذشت رودکی برای نویسنده فقط ابزاری برای بیان افکار و تأملات او درباره اوضاع حال جهان است/ رمانی روسی درباره زندگی رودکیآبتین گلکار گفت: سرگذشت شاعری شرقی برای نویسنده فقط ابزار و دستمایه‌ای بوده برای بیان افکار و تأملات او درباره اوضاع حال جهان. بسیاری از مسائل مطرح‌شده در کتاب در روزگار خود ما هم موضوعیت دارند و همین باعث شده که کتاب، به‌رغم فاصله زمانی و مکانی فراوان ماجراهایش با روزگار ما، هم برای خوانندگان روس جذاب و تفکربرانگیز باشد و هم برای ادبیات‌دوستان کشورهای دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید